GK University - шаблон joomla Создание сайтов

Покана за Общо събрание 2020

Покана за Общо събрание 2020

ПОКАНА 

ЗА 

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ 

СТРЕЛКОВИ КЛУБ  " РОНИН – СТАРА ЗАГОРА"  

с ЕИК 123644861 вписано в Агенция по Вписванията към Министерството на правосъдието - Търговски регистър и Регистър на ЮЛВЦ със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.Господин Михайловски №27. 

 

Управителният съвет на СТРЕЛКОВИ КЛУБ  " РОНИН – СТАРА ЗАГОРА" на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и Устава на Сдружението, свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на 09.03.2020 г. (неделя), на адрес Република България, обл. Стара Загора, стрелбище по динамична стрелба «Прошутър» с.Шановообщ.Мъглиж от 10.00 часа при следния дневен ред:  

Точка 1:  Приемане на нов Устав на Сдружението. 

Точка 2:  Приемане на решение за освобождаване от длъжност на член на Управителния съвет на Сдружението. 

Точка 3:  Освобождаване от отговорност на  член на Управителния съвет на Сдружението.  

Точка 4:  Избор на член на Управителния съвет на Сдружението. 

Точка 5: Избор на нов Председател на Управителния съвет – Представляващ Сдружението; 

Точка.6.  Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението и  Отчета за дейността на Сдружението за  2019г. 

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.  

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО 

.................../п/.................... 

.................../п/.................... 

.................../п/.................... 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.